BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI/191/2013 (uchwała uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego)

z dnia: 30 stycznia 2013 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom Gminy Ruciane-Nida, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/73/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2009 r. (zmienionej uchwałą Nr XLV/93/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.) zmienia się załącznik Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmiana regulaminu została uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 mar 2013 09:31
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2052 razy