BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI/196/2013 (uchwała uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego)

z dnia: 30 stycznia 2013 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz po uzyskaniu opinii w trybie § 6 w związku z § 12 pkt 4 lit. c Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2013 stanowiącego załącznik do uchwały nr V/16/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 lutego 2011 r., Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XL/8/06 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 8 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 67, poz. 1224 ze zm.).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2013 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 mar 2013 11:04
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1980 razy