BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI/198/2013 (uchwała uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego)

z dnia: 30 stycznia 2013 r.
w sprawie: ustalania zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe i okresowe oraz pomoc rzeczową z wyłączeniem pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 3 ust. 1 i 4, art. 7, art. 8 ust 1, art. 17 ust 1 pkt 3, 4 i 5, art. 36 pkt 1 b, c pkt 2 e, art. 38, art. 39 ust. 1, 2, art. 40, art. 41 pkt 2, art. 96 ust. 1, 2 i 4, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 ze zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych i okresowych oraz pomoc rzeczową, z wyłączeniem pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie.
§ 2
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, może być przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa z wyłączeniem pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie, pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków poniesionych na świadczenia, i których mowa w § 1 Uchwały.

§ 3
 1. Wydatki poniesione na zasiłek okresowy, zasiłek celowy oraz pomoc rzeczową z wyłączeniem pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie podlegają zwrotowi:
  1. w części – od osób i rodzin, których dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i jednocześnie nie przekracza 120 % tego kryterium,
  2. w całości – od osób i rodzin, których dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny przekracza wysokość 120 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
% dochodu osoby samotnie gospodarującej, osoby w rodzinie lub rodziny wg kryterium ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
Wysokość zwrotu wydatków liczona od kwoty przyznanej pomocy w %
Osoby samotnie gospodarujące
Osoby w rodzinie lub rodziny
powyżej 100 do 120
80
90
powyżej 120
100
100

§ 4
 1. Zwrot kwot zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz wydatków poniesionych na pomoc rzeczową z wyłączeniem pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie może nastąpić jednorazowo lub w ratach.
 2. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem - Nidzie upoważniony przez Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych gminy, określi w decyzji termin i kwotę podlegającą zwrotowi z uwzględnieniem sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o przyznanie świadczeń o których mowa w § 1 Uchwały.
 3. Biorąc pod uwagę sytuację majątkową, zdrowotną, finansową oraz możliwości finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem - Nidzie, na wniosek osoby zobowiązanej lub pracownika socjalnego:
  1. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem - Nidzie upoważniony przez Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych może w decyzji administracyjnej, o której mowa w § 4 ust.2 Uchwały rozłożyć spłatę należności maksymalnie na 24 miesięczne raty lub odroczyć termin spłaty na okres 6 miesięcy, liczonych od następnego miesiąca po wydaniu decyzji;
  2. Kierownik może po wydaniu decyzji administracyjnej, o której mowa w § 4 ust.2 Uchwały w formie oświadczenia woli rozłożyć spłatę należności maksymalnie na 24 miesięczne raty lub odroczyć termin spłaty na okres 6 miesięcy, liczonych od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia woli.

§ 5
W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby lub rodziny, której przyznano pomoc nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik, Zastępca Kierownika, Kierownik właściwego wydziału lub referatu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem - Nidzie upoważniony przez Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych gminy, może zwolnić w/w osoby na ich wniosek lub wniosek pracownika socjalnego w całości lub części od zwrotu wydatków, w szczególności z powodu:
 1. ponoszenia przez świadczeniobiorcę wydatków na leki, leczenie i rehabilitację, uniemożliwiających dokonanie odpłatności na zasadach określonych w §3 uchwały;
 2. zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 3. ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, itp.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 mar 2013 11:40
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1842 razy