BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI/201/2013

z dnia: 30 stycznia 2013 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2013 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr XXIX/184/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 21 grudnia 2012 r. postanawia się dokonać następujących zmian:

 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 80 970,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 178 620,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 97 650,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zestawienie "Zadania inwestycyjne (Roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r." stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zestawienie "Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Fundacji Spójności." stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Budżet na 2013 r. po dokonanych zmianach wynosi:

 1. plan dochodów ogółem - 23 706 427,43 zł w tym:
  • dochody majątkowe: 2 477 000,00 zł
  • dochody bieżące: 21 229 427,43 zł
 2. plan wydatków ogółem - 22 381 964,43 zł w tym:
  • wydatki majątkowe: 1 152 537,00 zł
  • wydatki bieżące: 21 229 427,43 zł

§ 5

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Rozplakatowano dnia 6 lutego 2013 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 mar 2013 12:21
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1862 razy