BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXII/213/2013

z dnia: 26 lutego 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Gałczyńskiego i ul. Kwiatowej, ozn. nr geod. 229/306, o pow. 18 m2 i ozn. nr geod. 229/307, o pow. 57 m2, w celu poprawy warunków zagospodarowania terenu przyległego ozn. nr geod. 229/43.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Obwieszczenie rozplakatowano dnia 28 lutego 2013 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 mar 2013 15:39
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1686 razy