BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXII/212/2013

z dnia: 26 lutego 2013 r.
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida, na których zamieszkują mieszkańcy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 391), po uzyskaniu opinii w trybie § 6 w związku z § 12 pkt 4 lit. c Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2013, stanowiącego załącznik do uchwały nr V/16/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 lutego 2011 r., Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1


 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida. Wzór deklaracji stanowi załącznik do uchwały.
 2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Aleja Wczasów 4.

§ 2

Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w terminie:

 1. do 30 kwietnia 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,
 2. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
 3. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 3

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

  1. domy spokojnej starości,
  2. domy dziecka,
  3. zakłady karne,
  4. placówki opieki zdrowotnej,
  5. jednostki wojskowe,
  6. uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,
  7. zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc,

 2. dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXI/194/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej prze właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 mar 2013 15:11
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1712 razy