BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII/215/2013

z dnia: 27 marca 2013 r.
w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 ze zm.), Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Ruciane-Nida przyjmuje do realizacji w 2013 roku powierzone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Ruciane-Nida.

§ 2


  1. Przyjęcie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Ruciane-Nida, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekaże Gminie Ruciane-Nida dotację celową w wysokości 6.000 zł w terminie 45 dni od dnia podpisania porozumienia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 25 kwi 2013 12:48
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1846 razy