BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV/219/2013

z dnia: 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie: współdziałania Gminy Ruciane-Nida z Gminą Miejską Giżycko, Gminą Mikołajki, Gminą Miasto Mrągowo, Gminą Pisz, Gminą Ryn, Gminą Węgorzewo w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. "7 Cudów Mazur".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1


  1. Wyraża się zgodę na współdziałanie Gminy Ruciane-Nida z Gminą Miejską Giżycko, Gminą Mikołajki, Gminą Miasto Mrągowo, Gminą Pisz, Gminą Ryn, Gminą Węgorzewo w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. "7 Cudów Mazur".
  2. Warunki współpracy określi zawarte porozumienie.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Rozplakatowano dnia 26 kwietnia 2013 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 maj 2013 13:43
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1819 razy