BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV/221/2013

z dnia: 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr XXIX/184/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 21 grudnia 2012 r. postanawia się dokonać następujących zmian :

  1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 24 921,70zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 6 192,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 208 589,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę:189 859,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

"Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r." stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2013r. po dokonanych zmianach wynosi:

  1. plan dochodów ogółem - 24 406 262,29 zł w tym: dochody majątkowe: 3 027 000,00 zł dochody bieżące: 21 379 262,29 zł
  2. plan wydatków ogółem - 23 081 799,29 zł w tym: wydatki majątkowe: 1 703 128,09 zł wydatki bieżące: 21 378 671,20 zł

§ 4

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Rozplakatowano 26 kwietnia 2013 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 maj 2013 13:47
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1864 razy