BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV/224/2013

z dnia: 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wygryny - Borek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz ze zmianami) oraz art. 14 i 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 wraz ze zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1

Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego wsi Wygryny - Borek.

§ 2

Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Rozplakatowano dnia 26 kwietnia 2013 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 maj 2013 14:00
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1779 razy