BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV/228/2013

z dnia: 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, ozn. nr geod. 4/3, o pow. 4271 m2, położonej w Karwicy, na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowę.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Obwieszczenie rozplakatowano dnia 26 kwietnia 2013 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 maj 2013 14:09
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1832 razy