BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX/1/2008

z dnia: 27 lutego 2008 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ruciane – Nida na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 21.310.599,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 18.810.599,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.500.000,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.010.599,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 17.817.871,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.192.728,00 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 2.818.294,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010, zgodnie z załącznikiem nr 4
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.498.904,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.300.000,00 zł przeznacza się na:
1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 1.300.000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 1.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 30.000,00 zł,
2) celową w wysokości - 94.000,00 zł,
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się:
1. dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2. wydatki w kwocie 160.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
3. wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 2.449.726,00 zł, wydatki – 2.700.726,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotację podmiotową dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 709.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 174.000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 42.000,00 zł,
2) wydatki - 52.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.300.000,00 zł;

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4 i nr 5,
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1.300.000,00 zł,
4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 12.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 mar 2008 09:56
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2338 razy