BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII/250/2013

z dnia: 25 czerwca 2013 r.
w sprawie: zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rozłożonej na raty ceny nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1


  1. Wyraża się zgodę na stosowanie stawki procentowej w wysokości 4% w stosunku rocznym.
  2. Stawka procentowa określona w ust. 1 ma zastosowanie w przypadku rozłożenia na raty ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XI/15/98 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie określenia umownych stawek oprocentowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kaczmarczyk


Obwieszczenie rozplakatowano dnia 1 lipca 2013 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 sie 2013 09:40
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1903 razy