BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII/240/2013

z dnia: 25 czerwca 2013 r.
w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu z zakresu pomocy społecznej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Przyjmuje się do realizacji projekt pn. "W stronę aktywnej integracji" realizowany w latach 2013-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Projekt wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kaczmarczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 sie 2013 10:27
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1712 razy