BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII/241/2013

z dnia: 25 czerwca 2013 r.
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe i okresowe oraz pomoc rzeczową z wyłączeniem pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 96 ust. 4 w ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące zasady zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.

  1. Wydatki poniesione na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, kwoty zasiłków okresowych i zasiłków celowych podlegają zwrotowi:

    1. w części - od osób i rodzin, których dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i jednocześnie nie przekracza 120% tego kryterium,
    2. w całości - od osób i rodzin, których dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny przekracza wysokość 120% kryteriuum dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

  2. Zwrot kwot poniesionych na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe, zasiłki celowe może nastąpić jednorazowo lub w ratach.
  3. Obowiązek zwrotu kwot poniesionych na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz wysokość kwoty podlegającej jednorazowemu zwrotowi wraz z terminem jej zwrotu lub wysokość rat i terminy ich zawrotu należy ustalić każdorazowo w indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia z uwzględnieniem sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o przyznanie świadczenia.

§ 2

W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, można odstąpić od żądania zwrotu, o którym mowa w § 1 pkt 1 uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kaczmarczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 sie 2013 10:01
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1770 razy