BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII/244/2013

z dnia: 25 czerwca 2013 r.
w sprawie: ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące wzory formularzy stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

 1. do wymiaru podatku od nieruchomości:

  1. IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. DN-1 deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

 2. do wymiaru podatku rolnego:

  1. IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
  2. DR-1 deklaracja w sprawie podatku rolnego – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

 3. do wymiaru podatku leśnego:

  1. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego – załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
  2. DL-1 deklaracja w sprawie podatku leśnego – załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Traci moc uchwała Nr III/2/2002 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.


§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kaczmarczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 sie 2013 07:50
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3447 razy