BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/23/2008

z dnia: 26 marca 2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/1/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruciane – Nida na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/1/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruciane – Nida na rok 2008 - § 11 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

§ 2

W załączniku Nr 1 (plan dochodów budżetu gminy na 2008r.) do uchwały XIX/1/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruciane – Nida na rok 2008, w dziale 756 rozdział 75616 skreśla się § 0450, a zaplanowane w tym paragrafie dochody w kwocie 30.000,00 zł przenosi się do § 0490, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 kwi 2008 09:34
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2126 razy