BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/24/2008

z dnia: 26 marca 2008 r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy:
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 25.298,00 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 4.395.00 zł
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 95.298,00 zł
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 74.395,00 zł


1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:

 

 

 

klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)

Plan dotychczasowy

Zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

751-75101 § 2010

1 500,00

 

100,00

1 400,00

801-80195 § 2030

10 000,00

 

3 893,00

6 107,00

852-85212 § 2010

2 532 000,00

8 989,00

 

2 540 989,00

852-85213 § 2010

7 000,00

534,00

 

7 534,00

852-85214 § 2010

26 000,00

493,00

 

26 493,00

852-85214 § 2030

108 000,00

12 111,00

 

120 111,00

852-85219 § 2030

100 000,00

3 171,00

 

103 171,00

852-85295 § 2030

59 000,00

 

402,00

58 598,00

RAZEM:

2 843 500,00

25 298,00

4 395,00

2 864 403,00

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:

 

 

 

klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)

plan dotychczasowy

Zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

750-75023 § 4210

160 000,00

 

30 000,00

130 000,00

750-75023 § 4300

150 000,00

 

30 000,00

120 000,00

750-75023 § 4750

-

60 000,00

 

60 000,00

751-75101 § 4300

1 500,00

 

100,00

1 400,00

801-80113 § 4300

418 400,00

 

10 000,00

408 400,00

801-80195 § 4300

-

10 000,00

3 893,00

6 107,00

852-85212 § 3110

2 440 230,00

8 989,00

 

2 449 219,00

852-85213 § 4130

7 000,00

534,00

 

7 534,00

852-85214 § 3110

194 000,00

12 604,00

 

206 604,00

852-85219 § 4010

162 700,00

3 000,00

 

165 700,00

852-85219 § 4210

2 700,00

171,00

 

2 871,00

852-85295 § 3110

95 000,00

 

402,00

94 598,00

RAZEM:

3 631 530,00

95 298,00

74 395,00

3 652 433,00§ 2

Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. Plan dochodów ogółem 21.331.502,00 zł
2. Plan wydatków ogółem 20.031.502,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008 raz podlega rozplakatowaniu*.

* - rozplakatowano dnia ……………….. 2008r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 kwi 2008 11:18
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2130 razy