BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX/265/2013

z dnia: 22 sierpnia 2013 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych.
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Ruciane-Nida pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych pod nazwą: "Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi nr 1773N (Karwica) w km 13 + 723 do 18+723 (5km)".

§ 2

Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków Gminy Ruciane-Nida na 2013 rok do wysokości 106 000,00 zł (słownie sto sześć tysięcy złotych).

§ 3


  1. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Piskim z Gminą Ruciane-Nida.
  2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 paź 2013 12:08
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1587 razy