BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/278/2013

z dnia: 26 września 2013 r.
w sprawie: emisji obligacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.), Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1


 1. Gmina Ruciane-Nida wyemituje 2.300 (słownie: dwa tysiące trzysta) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 2.300.000 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych).
 2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
 3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
 5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 71.456,54zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wysokości 2.228.543,46zł.zł

§ 3

I. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

 1. seria A13 o wartości 300.000 zł,
 2. seria B13 o wartości 500.000 zł,
 3. seria C13 o wartości 500.000 zł,
 4. seria D13 o wartości 500.000 zł,
 5. seria E13 o wartości 500.000 zł,

II. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2013 r.
III. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
IV. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

I. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

 1. 5 lat od daty emisji obligacji serii A13,
 2. 6 lat od daty emisji obligacji serii B13,
 3. 7 lat od daty emisji obligacji serii C13,
 4. 8 lat od daty emisji obligacji serii D13,
 5. 9 lat od daty emisji obligacji serii E13.

II. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
III. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

§ 5


 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
 2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
 3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
 4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
 5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ruciane-Nida w latach 2014-2022.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:

 1. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
 3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 paź 2013 13:11
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1702 razy