BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/280/2013

z dnia: 30 października 2013 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2013-2022.
Na podstawie art. 226-229 art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.)Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:
§ 1

W uchwale Nr XL/276/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2013-2022 załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 sty 2014 14:39
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1841 razy