BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII/298/2013

z dnia: 26 listopada 2013 r.
w sprawie: zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida:

  1. Sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży może być prowadzona w punktach sprzedaży położonych w odległości nie mniejszej niż 50 m od obiektów kultu religijnego i szkół.
  2. Odległości, o której mowa w punkcie 1, mierzone są od wejścia do danego punktu sprzedaży do wejścia do budynku obiektu kultu religijnego i szkoły poprzez wyznaczone ciągi komunikacyjne.
  3. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży, mogą prowadzić sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa w ogródkach będących integralną częścią punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sty 2014 13:54
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1594 razy