BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII/292/2013

z dnia: 26 listopada 2013 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida:

 1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,69 zł
 2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,02 zł
 3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,47 zł
 4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,55 zł
 5. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,73 zł z wyjątkiem:

  1. od 1 m2 powierzchni użytkowej garaży 5,78 zł
  2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków gospodarczych 4,13 zł

 6. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
 7. od 1 ha gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,56 zł
 8. od 1 m2 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,76 zł
 9. od 1 m2 gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,16 zł z wyjątkiem:

  1. od 1 m2 gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako inne tereny zabudowane oznaczone symbolem „Bi” oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oznaczone symbolem „Bz” 0,43 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/170/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sty 2014 14:47
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2963 razy