BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV/311/2013

z dnia: 30 grudnia 2013 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz,.594.ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr XXIX/184/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 21 grudnia 2012 r. postanawia się dokonać następujących zmian:

  1. zwiększyć plan dochodów o kwotę: 5 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
  2. zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 54 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
  3. zwiększyć plan wydatków o kwotę: 52 115,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
  4. zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 101 115,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

Zestawienie "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami", stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2013 r. po dokonanych zmianach wynosi:

  1. plan dochodów ogółem - 24 954 007,62 zł w tym: dochody majątkowe: 2 449 864,65 zł dochody bieżące: 22 504 142,97 zł
  2. plan wydatków ogółem- 25 399 051,59 zł w tym: wydatki majątkowe: 2 265 088,09 zł wydatki bieżące: 23 133 963,50 zł

§ 4

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk


Rozplakatowano 30 grudnia 2013 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 sty 2014 12:46
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1570 razy