BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLV/319/2014

z dnia: 29 stycznia 2014 r.
w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych, dotyczących dodatku energetycznego przyznawanego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, o których mowa w art. 3 pkt 13c Prawa energetycznego .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 kwi 2014 10:15
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1782 razy