BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI/332/2014

z dnia: 18 marca 2014 r.
w sprawie: określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w następujących wysokościach:
1. odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych:

  1. 18,00 zł - z pojemnika o poj. 0,11 m³, 0,12 m³,
  2. 27,00 zł - z pojemnika o poj. 0,24 m³,
  3. 110,00 zł - z pojemnika o poj. 1,1 m³,
  4. 450,00 zł - z pojemnika o poj. 7 m³,

2. odbiór segregowanych odpadów komunalnych:

  1. 7,00 zł - z pojemnika o poj. 0,11 m³, 0,12 m³,
  2. 10,00 zł - z pojemnika o poj. 0,24 m³,
  3. 50,00 zł - z pojemnika o poj. 1,1 m³,
  4. 200,00 zł - z pojemnika o poj. 7 m³,

3. opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - 30,00 zł/ m³,
4. opróżnianie i transport nieczystości ciekłych z przydomowej oczyszczalni - 40,00 zł/ m³.

§ 2

Do stawek podanych w § 1 uchwały należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 kwi 2014 11:57
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1753 razy