BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/38/2008

z dnia: 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie: przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida – ulica Cicha.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142 z 2001, poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 i 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

1. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida – ulica Cicha.
2. Ustala się dominujące funkcje terenów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały – cmentarz, mieszkalno-usługowa.
3. Ogólne zasady i intensywność nowego zagospodarowania określi „Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

§ 2

Zakres ustaleń planu miejscowego winien zawierać co najmniej:
1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków dóbr kultury współczesnej;
5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;
6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych;
8. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziałów nieruchomości objętych planem miejscowym;
9. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

§ 3

Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5

Zaakceptował(a): Jacek Izdebski

Artykuł był czytany: 2165 razy