BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII/338/2014

z dnia: 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz,.594.ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/304/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2013 r. postanawia się dokonać następujących zmian:

 1. zwiększyć plan dochodów o kwotę: 803 451,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. zwiększyć plan wydatków o kwotę: 931 442,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 127 990,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 4. § 6 uchwały ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:

  1. Ustala się dochody w kwocie 240 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 230 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 2

Zestawienie "Zadania inwestycyjne (Roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r."
stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zestawienie, "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r." stanowi złącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zestawienie "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r." stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

§ 5

Zestawienie "Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Fundacji Spójności." stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zestawienie, "planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r." stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

§ 7

Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2014 r. po dokonanych zmianach wynosi:

 1. plan dochodów ogółem - 22 063 902,60 zł w tym: dochody majątkowe: 2 340 704,62 zł, dochody bieżące: 19 723 197,98 zł
 2. plan wydatków ogółem - 21 886 079,14 zł w tym:
  wydatki majątkowe: 1 852 173,23 zł, wydatki bieżące: 20 033 905,91 zł

§ 8

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk


Rozplakatowano 7 maja 2014 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2014 14:18
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1767 razy