BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/48/2004

z dnia: 27 kwietnia 2
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, rolnej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2000r. Nr 46, poz. 543, zm. z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 roku Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720 i 721 ) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej, rolnej, ozn. nr geod. 107o pow. 0,40ha, położonej w Śwignajnie stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.*/

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek

*/ rozplakatowano dnia 4 maja 2004r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 20 sie 2008 12:38
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1601 razy