BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

III/4/2014

z dnia: 16 grudnia 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), art. 244 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz art. 65 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2013 r., poz.707 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr OL1P/00027215/9, OL1P/00015493/4, OL1P/00013651/6. W skład przedmiotowych nieruchomości wchodzą następujące działki:

 1. niezabudowana działka nr 8/1 położona w obrębie Karwica o powierzchni 0,0616 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1P/00027215/9,
 2. niezabudowana działka nr 8/2 położona w obrębie Karwica o powierzchni 0,0014 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1P/00027215/9,
 3. niezabudowana działka nr 8/3 położona w obrębie Karwica o powierzchni 0,3086 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1P/00027215/9,
 4. niezabudowana działka nr 8/4 położona w obrębie Karwica o powierzchni 0,8120 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1P/00027215/9,
 5. niezabudowana działka nr 4/4 położona w obrębie Karwica o powierzchni 0,0479 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1P/00027215/9,
 6. niezabudowana działka nr 6/2 położona w obrębie Karwica o powierzchni 0,0690 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1P/00027215/9,
 7. niezabudowana działka nr 6/4 położona w obrębie Karwica o powierzchni 0,4915 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1P/00027215/9,
 8. niezabudowana działka nr 6/5 położona w obrębie Karwica o powierzchni 0,0698 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1P/00027215/9,
 9. niezabudowana działka nr 6/6 położona w obrębie Karwica o powierzchni 0,0565 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1P/00027215/9,
 10. zabudowana działka nr 22 położona w obrębie Krzyże o powierzchni 0,2200 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1P/00015493/4,
 11. niezabudowana działka nr 31 położona w obrębie Krzyże o powierzchni 0,7100 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1P/00015493/4,
 12. niezabudowana działka nr 32 położona w obrębie Krzyże o powierzchni 0,2500 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1P/00015493/4,
 13. niezabudowana działka nr 85 położona w obrębie Wejsuny o powierzchni 0,6200 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1P/00013651/6,
 14. niezabudowana działka nr 42/3 położona w obrębie Wejsuny o powierzchni 0,0200 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1P/00013651/6,
 15. zabudowana działka nr 80/2 położona w obrębie Wejsuny o powierzchni 0,0800 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1P/00013651/6,
 16. niezabudowana działka nr 81/3 położona w obrębie Wejsuny o powierzchni 0,1252 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1P/00013651/6,
 17. niezabudowana działka nr 81/4 położona w obrębie Wejsuny o powierzchni 0,1068 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1P/00013651/6,

§ 2

Hipoteka, o której mowa w § 1 uchwały, ustanawiana jest w celu zabezpieczenia spłaty zaciąganego przez Gminę Ruciane-Nida długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane-Nida oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3

Hipoteka, o której mowa w § 1 uchwały, może być ustanowiona do kwoty 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 lut 2015 16:39
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1795 razy