BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IV/7/2014

z dnia: 30 grudnia 2014 r.
w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2014-2025
Na podstawie art. 226-229 i art. 230 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIII/303/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2013 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2014-2025 załącznik nr 1 uwzględniający prognozę kwoty długu i spłat otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 lut 2015 16:48
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1724 razy