BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IV/9/2014

z dnia: 30 grudnia 2014 r.
w sprawie: Programu współpracy gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), w związku z art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Program współpracy gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w gminie Ruciane-Nida na 2015 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 lut 2015 16:59
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1496 razy