BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/18/2015

z dnia: 20 lutego 2015 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2025
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3


  1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
  2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:

  1. przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacja przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
  2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLIII/303/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 wraz ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 19 mar 2015 15:18
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1759 razy