BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/19/2015

z dnia: 20 lutego 2015 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na 2015 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości: 23.188.635,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 21.547.730,79 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.640.904,85 zł.

§ 2


 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.378.892,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki majątkowe w wysokości 1.073.587,40 zł, wydatki bieżące w wysokości 21.305.304,78 zł.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1.073.587,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
  - zadań zrealizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 809.743,46 zł przeznacza się w całości (tj. w kwocie 809.743,46 zł) na planowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 4

Nie planuje się przychodów budżetu, natomiast rozchody w wysokości 809.743,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł.

§ 5


 1. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 260.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.):
1) dochody w wysokości 28 700,00 zł.,
2) wydatki w wysokości 56.700,00 zł,

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.553.000,00 zł.; koszty – 2.463.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowych: dochody – 342.441, 00 zł.; wydatki – 342.441,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 50.700,00 zł.
2. Rezerwa celowa – 54.800,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11


 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:

  1. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest:
   - przeniesień pomiędzy paragrafami wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych nie powodujących ich zwiększenia w obrębie działu;
   - przeniesień środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących ich zwiększenia w obrębie działu.
  2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego;
  3. przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  4. zaciągania zobowiązań:
   a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2015;
   b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 19 mar 2015 15:51
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2203 razy