BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXV/86/2004

z dnia: 8 listopada 2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa w ramach postępowania naprawczego finansów Gminy Ruciane-Nida wekslami dłużnymi In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz wyrażenia zgody na zastosowanie przez pożyczkodawcę prawa potrącania z kwoty należnej gminie subwencji ogólnej w latach spłaty pożyczki.

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 161, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) oraz Uchwały Nr XX/25/2004 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania naprawczego Gminy Ruciane-Nida, Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciąganej z budżetu państwa w ramach programu naprawczego finansów Gminy Ruciane-Nida, na podstawie Umowy Pożyczki, która zostanie zawarta ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Finansów w postaci:
- 8 (ośmiu) weksli własnych „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
- potrącania przez pożyczkodawcę wymagalnej wierzytelności przysługującej pożyczkodawcy od Gminy z tytułu niespłaconych w terminie rat pożyczki, odsetek lub kosztów, o których mowa w § 5 ust. 3 projektowanej Umowy Pożyczki, z kwoty, należnej gminie subwencji ogólnej w latach spłaty pożyczki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Stawryłło

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 sie 2008 10:28
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1530 razy