BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/37/2015

z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie: utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2013r., poz. 594 z poźn. zm.) oraz art. 223 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach  publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Tworzy się wyodrębnione rachunki bankowe dochodów własnych w następujących jednostkach budżetowych
1.  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rucianem-Nidzie,
2.  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rucianem-Nidzie,
3. Szkoła Podstawowa w Ukcie,
4.  Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie.

§ 2. 

Źródłem dochodów własnych jednostek budżetowych, o których mowa w §1, mogą być dochody  pochodzące z następujących źródeł
1)  z opłat wnoszonych za wyżywienie uczniów, pracowników jednostki budżetowej oraz pozostałych osób korzystających ze stołówek szkolnych i przedszkolnych,
2)  wpływy z odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym dochodów własnych.

§ 3. 

Uzyskane dochody własne wydatkowane będą na finansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem przez jednostki dochodów własnych tj. na zakup artykułów żywnościowych do stołówek, zakup materiałów i wyposażenia, z wyjątkiem wynagrodzeń.

§ 4.  

1.  Dysponentem rachunków dochodów własnych są dyrektorzy szkół i przedszkola, o których mowa w § 1 do  niniejszej uchwały.
2.  Upoważnia się Kierownika Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie do otwarcia rachunków bankowych dochodów własnych, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.
3.  Obsługę finansowo-księgową rachunków dochodów własnych jednostek prowadzi Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie.

§ 5.

1.  Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej w zakresie rachunku dochodów własnych w roku budżetowym jest plan finansowy dochodów i wydatków sporządzony w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.
2.  Plan finansowy dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych sporządzany jest zgodnie z procedurami uchwalania budżetu na dany rok kalendarzowy.
3.  Dyrektorzy jednostek budżetowych gromadzących dochody na wyodrębnionym rachunku dochodów ze źródeł wymienionych w § 2 niniejszej uchwały opracowują plany finansowe dochodów i wydatków na okres danego roku budżetowego (kalendarzowego).
4.  Z dochodów jednostki budżetowej mogą być dokonywane wydatki do wysokości posiadanych środków w ramach planu finansowego.
5.  Dyrektorzy jednostek budżetowych mogą dokonywać zmian w planie wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów i wydatków.
6.  Zmiany powodujące zwiększenie lub zmniejszenie ogólnych kwot dochodów i wydatków wydzielonych rachunków uchwala Rada Miejska Ruciane-Nida.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz dyrektorom szkół i przedszkola w Rucianem-Nidzie.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
mgr inż.  Jacek  Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 26 sie 2015 14:29
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1568 razy