BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

X/71/2015

z dnia: 24 czerwca 2015 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013.594 z późń. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt.6 oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2014.518 z późń. zm.)Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1.  

1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Pana Manfreda Dembowskiego, nieruchomosci gruntowej niezabudowanej o powierzchni 149 m2, ozn. nr geodezyjnym 157/1, położonej w obrębie Gałkowo, gmina Ruciane-Nida, stanowiacej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której Sąd Rejonowy w Piszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr OL1P/00013656/1.

2.  Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ozn. nr geodezyjnym 4, położonej w obrębie Zameczek, której właścicielm jest osoba określona w ust. 1.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
mgr inż.  Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 sie 2015 12:51
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1515 razy