BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XII/82/2015

z dnia: 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 oraz art. 67 ust. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Pana Zdzisława Cwaliny nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 9 m2, ozn. nr geodezyjnym 107/8, położonej w obrębie m. Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00005482/1 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 10 m2, ozn. nr geodezyjnym 108/8, położonej w obrębie m. Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, stanowiącej własnośc Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00004471/4.

§ 2. 

Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 107/2 oraz 108/2, położonych w obrębie m. Ruciane-Nida, przyległych do działek stanowiących przedmiot zbycia, których właścicielem jest Gmina Ruciane-Nida, będących w użytkowaniu wieczystym osoby określonej w pkt. 1

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 wrz 2015 10:28
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1594 razy