BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII/90/2015

z dnia: 30 września 2015 r.
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 6 lit. „n” ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.), Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 

1.  Deklarację, o której mowa w  § 1 niniejszej uchwały właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, w terminie:
1)  do dnia 31 grudnia 2015 r. dla pierwszej deklaracji,
2)  14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
3)  14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

§ 3.

1. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie elektronicznym XML oraz układzie informacji powiązań między nimi zgodnymi z załącznikiem nr 2 do uchwały, poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP korzystając z podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 gru 2015 08:03
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1539 razy