BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII/89/2015

z dnia: 30 września 2015 r.
w sprawie: określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i 2, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1,2 i 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn.zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się „Szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciuane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek  Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 gru 2015 09:31
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1553 razy