BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII/87/2015

z dnia: 30 września 2015 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/47/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nda.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j.:Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

W regulaminie przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XII/47/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31 sierpnia 2011r.  w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  dotychczasowy § 3  ust. 4 lit. "a „  otrzymuje nowe brzmienie:
„a) osoba wskazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  - przewodniczący”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa W#armińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 gru 2015 10:10
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1430 razy