BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/95/2015

z dnia: 28 października 2015 r.
w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Piszu na kadencję w latach 2016-2019

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)  oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Stwierdza się, że na ławnika do Sądu Rejonowego w Piszu  została wybrana Pani Lidia Borys-Dymczyk.

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały  Prezesowi Sądu Rejonowego w Piszu.

§ 3. 

Protokół z tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. 

Traci moc Uchwała Nr XX/97/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek  Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 gru 2015 11:51
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1584 razy