BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/99/2015

z dnia: 28 października 2015 r.
w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.

Na podstawie art. 18 ust. ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z póź. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę za jednorazowe opróżnienie pojemnika:
1) pojemnik o pojemności 60 l - 10,00 zł
      2)   pojemnik o pojemności 110 l - 18,00 zł
3)  pojemnik o pojemności 120 l - 20,00 zł
      4)  pojemnik o pojemności 190 l - 28,00 zł
5)  pojemnik o pojemności 240 l - 38,00 zł
6)  pojemnik o pojemności 1100 l - 160,00 zł
7)  pojemnik o pojemności 7000 l - 1100,00 zł
2.  Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę za jednorazowe opróżnienie pojemnika:
     1)  pojemnik o pojemności 60 l - 8,00 zł
2)  pojemnik o pojemności 110 l -16,00 zł
      3)  pojemnik o pojemności 120 l - 18,00 zł
4)  pojemnik o pojemności 190 l - 26,00 zł
     5)  pojemnik o pojemności 240 l - 32,00 zł
6)  pojemnik o pojemności 1100 l - 105,00 zł
     7) pojemnik o pojemności 7000 l - 800,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 gru 2015 12:18
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1476 razy