BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XV/124/2015

z dnia: 25 listopada 2015 r.
w sprawie: ustalenia stawki opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 17 ust 1, art. 19 pkt 1 lit. b), lit. c) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U.z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/174/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 stycznia 2013 r., poz. 95) Rada Miejska Ruciane-Nida- uchwala, co następuje:

§ 1.

Na terenie miejscowości uznanych za spełniające minimalne warunki klimatyczne, krajobrazowe oraz umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych wymienionych w Uchwale Nr XXVIII/174/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej ustala się opłatę miejscową w wysokości 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 2.

Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek organu podatkowego, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3.

1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.
2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, domy wypoczynkowe, schroniska, domki kempingowe, porty, obozowiska turystyczne, pola namiotowe itp. od osób fizycznych przebywających na terenie Gminy w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.
3.  Pobór opłaty miejscowej nastąpi na podstawie porozumienia zawartego z inkasentem.

§ 4.

Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie:
a) w wysokości 20 % sumy zainkasowanych opłat na polach namiotowych,
b) w wysokości 10 % sumy zainkasowanych opłat w pozostałych miejscach,

§ 5.

Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek bankowy Gminy Ruciane-Nida w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 7.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała Nr XLII/296/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty miejscowej.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 gru 2015 14:22
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1450 razy