BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVI/127/2015

z dnia: 14 grudnia 2015 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U z 2014r., poz. 849 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Ruciane-Nida:
1. Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
Poz. Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
1 Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

 675

2 Powyżej 5,5 do 9 włącznie

 916

3 Powyżej 9 i poniżej 12

 1030

2. Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
 Poz.    Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych) 
Nie mniej niż    Mniej niż  

Oś/ie jedna/e z zawieszniem pneumatycznym
lub uznana za równoważne

Inny system zawieszenia
osi jezdnych
     DWIE OSIE
 1  12 13 979 1073
 2  13 14 1016 1097
 3  14 15 1071 1167
 4  15 ... 1318 1463
   TRZY OSIE 
 5  12  17 1133  1190
 6  17  19  1246  1377
 7  19  21  1377  1494
 8  21  23  1494  1611
 9  23  25  1728  1839
 10  25  ...  1728  1839
    CZTERY OSIE I WIĘCEJ
 11  12  25  1601  1601
 12  25  27  1601  1945
 13  27  29  1945  2288
 14  29  31  2288  2861
 15  31  ...  2288  2861

 

3. Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1143 zł.
4. Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowaw art. 8 pkt 4 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek:
 Poz.   Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych) 
Nie mniej niż    Mniej niż  

Oś jedna z zawieszniem pneumatycznym
lub uznana za równoważne

Inny system zawieszenia
osi jezdnych
     DWIE OSIE
 1  12 18 1373 1373
 2  18 25 1373 1717
 3  25 31 1373 1945
 4  31 ... 2059 2288
   TRZY OSIE I WIĘCEJ
 5  12  40  2059  2288
 6  40  ...  2288  2974

 

5. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 773 zł.
6. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton według stawek:
 Poz.   Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych) 
Nie mniej niż    Mniej niż  

Oś jedna z zawieszniem pneumatycznym
lub uznana za równoważne

Inny system zawieszenia
osi jezdnych
JEDNA OŚ
 1  12 18 801 801
 2  18 25 801 801
 3  25 ... 801 916
DWIE OSIE
4 12 28 916 916
5 28 33 916 1143
6 33 38 1143 1717
7 38 ... 1601 2288
TRZY OSIE I WIĘCEJ
8 12 38 1143 1373
9 38 ... 1373 1717

 

7. Od autobusów,  o których mowa w art. 8 pkt 7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości  miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
1) mniejszej niż 22 miejsca................................................................... 1030 zł
2) równej lub wyższej niż 22 miejsca...................................................    1717 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§ 3.

Traci moc Uuchwała Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 07 grudnia 2015 r., poz. 4578).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 gru 2015 13:04
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1584 razy