BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/135/2015

z dnia: 16 grudnia 2015 r.
w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Gałczyńskiego, ul. Słoneczna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015.1515) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z późń. zm.) Rada Miejska Uchwala co następuje:

§ 1. 

Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Gałczyńskiego, ul. Słoneczna.

§ 2. 

Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Malż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 gru 2015 14:10
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1545 razy