BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/141/2015

z dnia: 16 grudnia 2015 r.
w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.  Udziela się dotacji przedmiotowych Zakładowi Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na dofinansowanie kosztów:
1)  utrzymanie zieleni miejskiej,
2)  zimowego utrzymania dróg gminnych do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.  

1.1.  Na podstawie kalkulacji stawek jednostkowych kosztów działalności komunalnej, o której mowa w § 1 ustala się na rok budżetowy 2016 następujące roczne stawki dotacji:
1)  w zakresie zimowego utrzymania dróg:
a)  odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg, ulic i chodników w mieście 2,16 zł/mb.
2)  w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na:
a)  koszenie terenów zielonych w wysokości za trzykrotne wykoszenie w roku 0,60 zł/m2
b)  pielęgnacja żywopłotów w wysokości 1,49 zł/m2
c)  grabienie załadunek i wywóz liści z terenów zieleni miejskiej w wysokości 0,08 zł/m2
d)  utrzymanie klombów wraz z nasadzeniami kwiatów w wysokości 80,00 zł/m2
2.  Kwotę należnej dotacji przedmiotowej na rok 2016 ustala się na podstawie stawek jednostkowych określonych w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3.

Dotacja przedmiotowa jest przyznawana w następujących wysokościach:
1)  za prowadzenie akcji zimowej 1/2 do 30 kwietnia 2016, a  1/2 do 31 września 2016 r.
2)  na utrzymanie zieleni 1/2 do 30 kwietnia 2016 r., a 1/2 do 31 sierpnia 2016 r.

§ 4.   

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5.   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 gru 2015 13:58
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1579 razy