BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/162/2016

z dnia: 24 lutego 2016 r.
w sprawie: ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida" i uchwalenia regulaminu nadawania tytułu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  

1.  Ustanawia się tytuł "Zasłużony dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida".
2.  Uchwala się Regulamin nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida" w brzmieniu stanowiącym  załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida" i uchwalenia regulaminu nadawania tytułu.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek  Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 kwi 2016 12:58
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1710 razy