BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/165/2016

z dnia: 10 marca 2016 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 5.634.039,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.152.873,30 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 18.833,62 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 28.879.321,68 zł w tym: dochody majątkowe: 1.115.000,00 zł dochody bieżące: 27.764.321,68 zł
2. Plan wydatków ogółem – 26.269.318,22 zł w tym: wydatki majątkowe: 2.161.493,98 zł   wydatki bieżące: 24.107.824,24 zł

§ 3.

Nadwyżka budżetowa gminy w wysokości 2.610.003,46 zł przeznaczona zostanie na:
1. Planowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w latach poprzednich w kwocie 2.110.003,46 zł;
2. Lokaty w kwocie 500.000,00 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 3.184.434,52 zł, natomiast rozchody budżetu
w wysokości 5.794.437,98 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 2.161.493,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 kwi 2016 13:43
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1502 razy