BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI/189/2016

z dnia: 15 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.:Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Rada Miejska Ruciane-Nida po szczegółowym rozpatrzeniu:
1)  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok,
2)  sprawozdania finansowego,
3)  opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy za 2015r.,
4)  informacji o stanie mienia Gminy,
5)  wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego  udzielenia absolutorium Burmistrzowi,
6)  opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej

- udziela Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

§ 2. 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek  Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 lip 2016 10:53
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1383 razy